تبلیغات

تبلیغات -ads

پرداخت آنلاین سایت وو سرور

آخرین مطالب سایت و سرورها

*-----------------------------<تبلیغات - Ads>-----------------------------*

بهترین سرور فانی - MasterWoW

قالب و افزونه وردپرس

 • account lock: .account lock on/off| برای قفل کردن اکانت
 • account onlinelist: .account onlinelist| برای دیدن اکانتهای انلاین
 • account password: .account password oldpass newpass newpass| برای عوض کردن پسورد
 • account set gmlevel: .account set gmlevel account lvl realmid| برای دادن رنک جی ام به اکانت
 • account set password: . acc set pass acc pass pass| برای قرار دادن 1 پسورد برای اکانت
 • account set: .account set [command]| برای زدن کامنتهای مربوط به اکانت ست
 • account: .account| برای زدن کامنتهای مربوط به اکانت
 • additem: .additem [name item or cod]| برای دادن ایتم
 • additemset: .additemset [cod set]| برای دادن یک ست5تیکه ایتم
 • announce: .ann [message]| برای دادم پیام در کل بازی به اسم سرور
 • aura: .aura [spell]| برای انداختن 1 باف روی سر خود یا دیگردی
 • ban account: .ban acc [acc name][time][reason]| برای بن کردن 1 اکانت
 • ban character: .ban cha[name][time][reason]| برای بن کردن کاراکتر
 • ban ip: .ban ip [ip][time][reason]| برای بن کردن ای پی
 • ban: .ban [....]| برای کامنتهای مربوط به بن کردن
 • baninfo account: .baninfo acc [acc name]| برای فهمیدن دلیل و زمان و بن یا غیر بن بودن 1 اکانت
 • baninfo character: .baninfo cha [ name]| برای فهمیدن دلیل و زمان و بن یا غیر بن بودن1کاراکتر
 • baninfo ip: .baninfo ip [ip]| برای فهمیدن دلیل و زمان و بن یا غیر بن بودن1 ای پی
 • baninfo: .baninfo[...] برای فهمیدن دلیل و زمان و بن یا غیر بن بودن
 • bank: .bank| برای دیدن بانک
 • banlist account: .banlist acc | برای دیدن لیست اکانتهای بن
 • banlist character: .banlist cha | برای دیدن لیست کاراکترهای بن
 • banlist ip: .banlist ip | برای دیدن لیست ای پی های بن
 • banlist: .banlist [...] برای دیدن لیست بن ها
 • bindsight: . bindsight| برای دیدن کاراکتر یا ان پی سی از زاویه مستقیم دوربین و دیدن حرکتهای ان
 • cast back: .cast back [spell]| برای برگرداندن کست یک اسپل
 • cast dist: .cast dist [spell]| برای برداشتن کست یک اسپل
 • cast self: .cast self [spell]| برای استفاده از کست یک اسپل
 • cast target: .cast target[spell]| برای استفاده کردن 1 اسپل بر روی چیزی چند بار بدون کست
 • cast: .cast[..]| برای کامنتهای مربوط به کست
 • character customize: . cha cus [name or target]| برای تغییرات دلخواه به کاراکار مثل تغییر نژاد/اسم..
 • character erase: .cha erase [name or target]| برای حذف کردن کلی یک کاراکتر
 • character level: .cha level [name or target][lvl]| برای دادن لول به 1کاراکتر
 • character rename: .cha ren [name or target]| برای تغییر اسم 1 کاراکتر
 • character reputation: .cha rep [name or target]| برای دادن لیستی از توضیحات در مورد کاراکتر
 • combatstop: .combatstop [name or target]| برای توقف کمبت و خروج از حالت کمبت
 • cometome: .cometome [target npc]| برای به سوی خود فرا خواندن یک ان پی سی
 • commands: .com [command]| برای دیدن لیست کامنتهای
 • cooldown: .cool| برای برداشتن کولدان اسپلهایی که در کولدان هستن
 • damage: .damage 1-10000000| برای زدن یه ضربه به تارگت یا ان پی سی هر اندازه که عدد بدهید
 • debug arena: .debug arena| برای شروع شدن ارنا به صورت کلی حتی با شرکت کننده کم
 • debug bg: .debug bg| برای شروع شدن بتل گراند حتی با تعدادی کم
 • debug Mod32Value: .debug mod32value| برای تغییر مودهای 32
 • debug play cinematic: .debug play cin [id]| برای پخش سینماتور با دادن کد
 • debug play movie: .debug play movie [id]| برای پخش فیلم با دادن کد
 • debug play sound: .debug play sound [id]| برای پخش موسیقی با دادن کد
 • debug: .debug[...]| برای دیدن کامنتهای مربوط به دیباگ
 • demorph: .demorph| برای برگرداندن شکل اصلی به ان پی سی یا کاراکتری که تغغیر قیافه داده
 • die: .die| برای کشتن یک ان پی سی یا کاراکتر
 • dismount: .dismount| برای پیاده کردن از مونت که سوار ان هست
 • distance: .distance| برای نشان دادن موقعیت و محل حرکن و مقیاس انها
 • event activelist: .event act| برای نشان دادن لیست ایونتهای فعال
 • event start: .event start[id]| برای شروع شدن 1 ایونت با دادن کد
 • event stop: .event stop[id]| برای توقف یک ایونت با دادن کد
 • event: .event [id]| برای دیدن مشخصات 1 ایونت با دادن کد
 • explorecheat: .explor [id]| برای دوست شدن و اشنا شدن با 1 منظقه با دادن کد
 • flusharenapoints: . flusharenapoints| برای دادن ارناها در زمانی که به صورت اتوماتیک پرداخت نشود
 • freeze: .freez| برای خواب کردن یک کاراکتر
 • gm chat: .gm chat on/off| برای فعال یا غیر فعال کردن حالت صحبت کردن برای گیم مستر
 • gm fly: .gm fly on/off| برای فعال یا غیر فعال کردن حالتپرئاز برای گیم مستر
 • gm ingame: .gm in game| برای نشان دادن گیم مسترهای انلاین در بازی
 • gm list: .gm list | برای نشان دادن لیست گیم مسترها و رنک انها
 • gm visible: .gm vis on/off| برای فعال یا غیر فعال شدن حالت نامرئی و مرئی گیم مستر
 • gm: .gm on/off|برای خاموش یا روشن کردن حالت گیم مستری
 • gmannounce: .gmann [message]|برای دادن پیام که فقط گیم مسترها ببینند
 • gmnameannounce: .gmname [message]| برای دادن پیام در کل بازی و اسم گیم مستر در اول پیام باشد
 • gmnotify: .gmnot [message]|برای دادن پیام به صورتی که در وسط صفحه بیاید برای سایر گیم مسترها
 • go creature: .go cre [id]| برای رفتن به مکانی که در ان این اجسام با این ایدی هستن در نقشه مشخص
 • go graveyard: .go graveyard [id]|برای رفتن به جایی در نقشه که در ان اردوگاه هست
 • go grid: .go grid[id][id][id]|برای رفتن به مقیاسی خاص در نقشه
 • go object: .go object[id]| برای رفتن به جایی که در ان گیم ابجکت با این کد هست
 • go taxinode: .go tax [id]|برای رفتن به جاهایی که در ان تاکسی برای پرواز به جاهای دیگر هست
 • go ticket: .go tic [id]| برای رفتن به جایی که در انجا فرد به شما تیکت داده برید پیشش
 • go trigger: .go trig [id]|برای رفتن به مقیاس مکان خاصی در نقشه
 • go xyz: .go [id][id][id]| برای رفتن به جایی در نقشه به صورت دقیق با دادن مقیاس طول-عرض-ارتفاع
 • go: .go[...]|برای دیدن کامنتهای مربوط به گو
 • gobject activate: .gobj act [guid id]| برای فعال و به کار انداختن یک گیم ابجکت
 • gobject add: .gobj add [id]| برای اضافه کردن یک گیم ابجکت
 • gobject delete: .gobj dele [guid id]| برای حذف یک گیم ابجکت
 • gobject move: .gobj move [id map] [x][y][z]|برای حرکت یک گیم ابجکت به مقیاسی خاص
 • gobject near: .gobj near|برای فهمیدن کد گیم ابجکتی که در نزدیکی شماست
 • gobject add temp: .gobj add temp [id]|برای اضافه کردن کد 1 گیم ابجکت در دیتا بیس در صورت نبودن ان
 • gobject target: .gobj tar| برای فهمیدن کد گیم ابجکتی که تارگت شماست
 • gobject set phase: .gobj set pha [id]برای تغییر فاز یک گیم ابجکت
 • gobject turn: .gobj turn [guid id] برای ریلود دادن یک گیم ابجکت
 • gobject: .game obj [..]برای دیدن کامنتهای مربوط به گیم ابجکت
 • summon: .su [name]|برای اوردن کسی پیش خودتان
 • gps: .gps|برای دیدن موقعیتی که در ان هستید مثل طول عرض جغرافییایی و اسم مکان...
 • groupsummon: .groupsu [naems]|برای پیش خودتان اوردن یک گروه چند نفری
 • guid: .guid|برای دیدن مشخصات یک گیم ابجکت
 • guild create: .guild cre “guildname” “leader”|برای ساختن 1 گیلد
 • guild delete: .guild dele “guild name”|برای حذف 1 گیلد
 • guild invite: .guild inv “guild name” “cha name”|برای عضو شدن در 1 گیلد
 • guild rank: .guild rank “guild name” “rank”|برای رنک دادن به کسی در گیلد
 • guild uninvite: .guild unin “cha name”|برای اخراج کسی از گیلد
 • guild: .guild|برای دیدن کامنتهای مربوط به گیلد
 • help: .help| برای توضیحی در مورد دستورها بازی
 • honor add: .honor add 100000000| برای دادن هونور به هر اندازه تا 75 هزارتا
 • honor add kill: .honor add kill |برای دادن هونور برای کشتن
 • honor update: .honor update|برای به روز رسانی میزان هونوری که فرد دارد کم زیاد کردن
 • honor: .honor|برای دیدن کامنتهای مربوط به هونور
 • hover: .hover| برای ایستادن در هوا در فاصله 1 متری زمین
 • instance listbinds: .ins lis| برای دیدن لیست اینستنسهایی که در ان گروه یا شما شرکت داشتید
 • instance savedata: .i savedata| برای سیو کردن شما و دیگری در اینستنسی مه هستید
 • instance stats: .i stats| برای نشان دادن وضعیت اینسهای شما در صورت سیو بودن
 • instance unbind: .i u all| برای پاک کردن سیو اینستنسهای که سیوهستید
 • instance: .i | برای دیدن کامنتهی مربوط به اینستنس
 • itemmove: .item move [id][id]| برای انتقال ایتم از کسی به کس دیگر
 • kick: .kick [name]| برای اخراج بازیکن و انداختن بیرون بازیکن از بازی
 • learn all my talents: .learn all my tal| برای یادگرفتن همه تلنتهای خود هر 3 صفحه
 • learn all my spells: .learn all my spell|برای یادگرفتن همه اسپلهایی که کلاس شما دارد
 • learn all my pettalents: .learn all my pett|برای یاد گرفتن تمام تلتنهای پت شما
 • learn all my class: .learn all my class|برای یادگرفتن تمام چیزهای مربوط به کلاس شما
 • learn all gm: .learn all gm|برای یاد گرفتن اسپلهای مخصوص گیم مستر
 • learn all lang: .learn all lang|برای یاد گرفتن همه زبانهای در بازی
 • learn all default: .learn all de|برای یاد گرفتن تمام چیزهای مورد نیاز مانندماموریتها که اسپل میدهند
 • learn: .learn|برای دیدن کامنتهای مربوط به لیرن
 • modify scale: .mod scal 1-10-.1-.10|برای تغییر سایز بزرگی کوچیکی پلیر و ان پی سی
 • learn all crafts: .learn all craft|برای یاد گرفتن همه شغلها برای گیم مستر
 • levelup: .levelup 1-255_-1-255|برای دادن لول بالا بردن یا کم کردن لول یک بازیکن
 • linkgrave: .link gra [gra][hord/alliance]| برای لینک کردن درگیری بین هورد الیانس در گرا داده شده
 • list auras: .list aura|برای توضیح در مورد بافهایی که روی شماست و زمان قدرت..
 • list creature: .list cre [id][id]|برای دیدن لیت چریتورها با دادن کد مخصوص
 • list item: .list item [name item]|برای نشان دادن اینکه این ایتم چه کسانی دارند
 • list object: .list obj [id]|برای نشان دادن اینکه که این گیم ابکت در کجا نقشه هست
 • list: .list|برای نشان دادن کامنتهای مربوط به لیست
 • listfreeze: .listfreez|برای نشان دادن افرادی که خواب شده اند
 • wp reload: .wp reload [id]|برای ریلود کردن مسیر حرکت یک ان پس سی
 • reload spell_group: .reload spell_gro|برای ریلود کردن اسپلهای گروه از دیتابیس
 • lookup area: .lo area [name]| برای نشان دادن کد اریا با توجه به اسم داده شده
 • lookup creature: .lo creatu [name] برای نشان دادن کد چریتور با توجه به اسم داده شده
 • lookup event: .lo event [name] برای نشان دادن کد ایونت با توجه به اسم داده شده
 • lookup faction: .lo fact [naem] برای نشان دادن کد فکشن با توجه به اسم داده شده
 • lookup item: .lo item [name] برای نشان دادن کد ایتم با توجه به اسم داده شده
 • lookup itemset: .lo itemset [name] برای نشان دادن کد ایتم ست با توجه به اسم داده شده
 • lookup map: .lo map [name]| برای نشان دادن کد نقشه با توجه به اسم داده شده
 • lookup object: .lo object [name]| برای نشان دادن کد ابجکت با توجه به اسم داده شده
 • lookup player account: .lo player acc [acc]| برای نشان دادن اسم و مشخصات اکانت با دادن اسم ان
 • lookup player email: .lo player email [email]| برای نشان دادن اکانتها با دادن ایمیل مورد نظر
 • lookup player ip: .lo player ip [ip]| برای نشان دادن اسم اکانتها با دادن ای پی مورد نظر
 • lookup quest: .lo quest [name]| برای نشان دادن کد ماموریت با توجه به اسم داده شده
 • lookup skill: .lo skill [name]| برای نشان دادن کد حرفه با توجه به اسم داده شده
 • lookup spell: .lo spell [name]| برای نشان دادن کداسپل با توجه به اسم داده شده
 • lookup taxinode: .lo tax [name]|برای دیدن کد مکانهایی که تاکسی هستن
 • lookup tele: .lo tele [name]|برای دیدن کد مکانی که اسم ان را داده اید
 • lookup: .lo|برای دیدن کامنتهای مربوط به لوک اپ
 • maxskill: .max|برای پر شدن کامل تمام اسکیلهای پلیر مثل شمشیر-تبر..
 • modify arena: .mod rena 10000000|برای دادن میزانی ارن ابه بازیکن
 • modify aspeed: .mod aspeed 1-50|برای بالا بردن سرعت حرکت بازیکن یا پایین اوردنش
 • modify bit: .mod pit [id][id]|برای تغییر در اندازه بیت در فیلدها
 • modify bwalk: .modify bwalk 1-50|برای تغییر در سرعت عقب عقب راه رفتن
 • modify drunk: .mod dru 1-100|برای اینکه کاراکتر شما مست بشود و میزان مستی با عدد مشخص کنید
 • modify energy: .mod ener 1-1000000000|برای تغییر در میزان انرژی برای هیروهای که انرژی دارن
 • modify faction: .mod fac 1-2-3-32-35..|برای تغییر حالت دوست دشمن بودن ان پی سی یا پلیر
 • modify fly: .mod fly 1-50|برای دادن میزان سرعت برای پرواز
 • modify gender: .mod gen [id]| برای تبدیل زن به مرد یا مرد به زن
 • modify honor: .mod honor 1-75000|برای دادن هونور
 • modify hp: .mod hp 1-10000000000|برای تغییر میزان جون پلیر یا ان پی سی
 • modify mana: .mod mana 1-10000000000000|برای تغییر در میزان مانا پلیر یا ان پی سی
 • modify money: .mod money 1-100000| برای دادن پول طلا به پلیر
 • modify morph: .mod morph [id]|برای تغییر ظاهر یک پلیر یا ان پی سی
 • modify mount: .mod mount [id]|برای اینکه سوار ان مونت شوید بدون داشتن ان مونت فقط با دادن ای دی
 • modify phase: .mod phas [id]|برای تغییر در فاز یک چیز فاز 1 فاز 2
 • modify rage: .mod reg [id]|برای تغییر در ریج یک پلیر
 • modify rep: .mod rep[id][100000/1000000]|برای دادن ریپ یک منطقه به پلیر برای اکستالتری
 • modify runicpower: .modify runicpower [id]|برای تغییر در میزان مجیکهایی که دارید
 • modify speed: .mod speed 1-50|برای بالا بردن سرعت حرکت بازیکن یا پایین اوردنش
 • modify spell: .mod spell [name spell]|برای استفاده از اسپلی که اسم ان رت داده اید
 • modify standstate: .modify standstate [id]|برای دادن حالتی به بازیکن مثل رقصیدن
 • modify swim: .mod swim 1-50|برای تغییر در سرعت
 • character titles: .cha titl [name]|برای تغییر لقبهای یک کاراکتر
 • modify tp: .mod tp [id]|برای تغییر در مود تی پی
 • modify: .mod|برای دیدن کامنتهای مریوط به مود
 • movegens: .movegens برای نشان دادن کد تلپوراهای یک منطقه با چریتورهای
 • mute: .mute [name] [time] [reason]|برای ساکت کردن کسی به دلیل خاص برای زمانی مشخص
 • nameannounce: .name [...]|برای دادن پیام در کل بازی با ذکر اسم گیم مستری که پیام داده
 • appear: .app[name]|برای رفتن پیش کسی که اسم ان را میدهید
 • neargrave: .neargrave [id]|برای نشان دادن اطلاعات منطقه هورد و الیانس
 • notify: .notify [...]|برای دادن پیام به کل بازی به صورتی که در وسط صفحه بخورد
 • npc set phase: .npc set pha[id]|برای قرار دادن فاز برای یک ان پی سی
 • npc set movetype: .npc set mov [id]|برای قرار دادن یک کد برای حرکت ان پی سی
 • npc set model: .npc set mod [id]|برای تغییر در ظاهر ان پی سی
 • npc set link: .npc set link [id]| برای تغییر لینک یک ان پی سی
 • wpgps: .wpgps|برای فهمیدم مقیاس طول عرض جغرافیایی یک منطقه برای حرکت
 • npc say: .npc say [.....]|برای حرف زدن به جای ان پی سی مکالمه نزدیک
 • npc move: .npc move|برای حرکت دادن یک ان پی سی
 • npc playemote: .npc playmote [id]|برای حالت دادن به ان پی سی مثل رقصاندن ان
 • npc follow stop: .npc follow stop|برای متوقف کردن ان پی سی از تعقیب شما
 • npc info: .npc info|برای فهمیدن مشخصات یک ان پی سی
 • npc follow: .npc follow|برای اینکه یک ان پی سی دنبال شما بیوفتد
 • npc set flag: .npc set flag [id]|برای تنظیم فلاگ 1 ان پی سی
 • npc set factionid: .npc set fac 1-2-3-35-32|برای دوست یا دشمن کردن بیطرف کردن 1 ان پی سی
 • npc set level: .npc set level 1-255|برای کم زیاد کردن لول 1 ان پی سی
 • npc delete: .npc dele|برای حذف 1 ان پی سی
 • npc delete item: .npc dele item[link item]|برای حذف 1 ایتم از درون 1 ان پی سی شاپ
 • npc set allowmove: .npc set allowmove [id]| برای تغییر جهت و تکان خوردن یک ان پی سی
 • npc set entry: .npc set ent [id]|برای قرار دادن یک کد اینترای برای ان پی سی
 • npc add move: .npc add move [id]|برای اضافه کردن حرکت به 1 ان پی سی
 • npc add item: .npc add item [id]|برای اضافه کردن ایتم به یک ان پی سی شاپ
 • npc add formation: .npc add formati|برای اضافه کردن فرمت به 1 ان پی سی
 • npc: .npc|برای دیدن کامنتهای مربوط به ان پی سی
 • npc add: .npc add [id]|برای ایجاد یم ان پی سی
 • pdump load: .pd load [acc name][new name][id]|برای کپی شدن یک کاراکتر در یک اکانت دیگر
 • pdump write: .pd w [name][id]|برای کپی گرفتن از یک کاراکتر
 • pdump: .pd|برای دیدن کامنتهای مربوط به پیدامپ
 • pet create: .pet cre [id]|برای ایجاد پت
 • pet learn: .pet learn [id]|برای یادگرفتن اسپلهای پت و گرفتن ان
 • reload spell_proc: .reload spell_proc|برای ریلود دادن قسمتی از دیتابیس
 • pet unlearn: .pet unlearn [id]|برای برداشتن و از بین بردن پتهای داشته
 • pet: .pet|برای دیدن کامنتهای مربوط به پت
 • pinfo: .pinfo|برای فهمیدن مشخصات کامل اسم اکانت میزان انلاینی طلا ایمیل و... 1کاراکتر
 • playall: .playall [id]|برای فعال کردن همه ایدی که میدید
 • possess: .posses|برای به کنترل در اوردن 1 ان پی سی یا بازیکن
 • quest add: .q add[id or link]|برای دادن 1 ماموریت به کسی یا خود
 • quest complete: .q com [id or link]|برای کامل کردن 1 ماموریت
 • quest remove: .q rem [id or link]|برای حذف 1 ماموریت
 • quest: .quest|برای دیدن کامنتهای مربوط به ماموریت
 • recall: .recall|برای برگردادندن بازیکن از جایی که ان را پیش خود اوردیم
 • reload all quest: . reload all quest| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload all npc: . reload all npc| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload all loot: . reload all loot برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload all item: . reload all item برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload all locales: . reload all locales| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload all gossips: . reload all gossips| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload all: . reload all| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload areatrigger_involvedrelation: . reload areatrigger_inv| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload areatrigger_tavern: . reload areatrigger_tavern| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload areatrigger_teleport: . reload areatrigger_teleport| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload autobroadcast: . reload autobroadcast| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload command: . reload command| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload config: . reload config| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload creature_involvedrelation: . reload creature_inv| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload creature_linked_respawn: . reload creature_linked_res| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload creature_loot_template: . reload creature_loot_temp| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload creature_questrelation: . reload creature_questrelation| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload disenchant_loot_template: . reload disenchant_loot_te| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload event_scripts: . reload event_scripts| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload fishing_loot_template: . reload fishing_loot_template| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload game_graveyard_zone: . reload game_graveyard_zone| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload game_tele: . reload game_tele| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload creature_questrelation: . reload creature_questrelation| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload disenchant_loot_template: . reload disenchant_loot_te| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload event_scripts: . reload event_scripts| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload fishing_loot_template: . reload fishing_loot_template| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload game_graveyard_zone: . reload game_graveyard_zone| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload game_tele: . reload game_tele| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload gameobject_involvedrelation: . reload gameobject_inv| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload gameobject_loot_template: . reload gameobject_loot_tem| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload gameobject_questrelation: . reload gameobject_ques| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload gameobject_scripts: . reload gameobject_scripts| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload gm_tickets: . reload gm_tickets| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload item_enchantment_template: . reload item_ench_te| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload item_loot_template: . reload item_loot_template| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload locales_creature: . reload locales_creature| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload locales_gameobject: . reload locales_gameobject| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload locales_item: . reload locales_item| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload locales_npc_text: . reload locales_npc_text| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload locales_page_text: . reload locales_page_text| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload locales_points_of_interest: . reload locales_points_of_in| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload locales_quest: . reload locales_quest| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload milling_loot_template: . reload milling_loot_template| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload npc_trainer: . reload npc_trainer| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload npc_vendor: . reload npc_vendor| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload page_text: . reload page_text| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload pickpocketing_loot_template: . rel pickpocketing_loot_te| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload points_of_interest: . reload points_of_interest| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload prospecting_loot_template: . reload prospecting_loot_te| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload quest_end_scripts: . reload quest_end_scripts| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload mail_loot_template: . reload mail_loot_template| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload quest_start_scripts: . reload quest_start_scripts| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload quest_template: . reload quest_template| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload reference_loot_template: . reload reference_loot_temp| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload reserved_name: . reload reserved_name| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload skill_discovery_template: . reload skill_discovery_tem| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload skill_extra_item_template: . reload skill_extra_item_tem| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload skill_fishing_base_level: . reload skill_fishing_base_level| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload skinning_loot_template: . reload skinning_loot_template| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_area: . reload spell_area| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_bonus_data: . reload spell_bonus_data| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload disables: . reload disables| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_group_stack_rules: . reload spell_group_stack_rules| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_learn_spell: . reload spell_learn_spell| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_linked_spell: . reload spell_linked_spell| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_loot_template: . reload spell_loot_template| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_pet_auras: . reload spell_pet_auras| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_proc_event: . reload spell_proc_event| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_required: . reload spell_required| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload item_set_names: . reload item_set_names| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_scripts: . reload spell_scripts| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_target_position: . reload spell_target_position| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_threats: . reload spell_threats| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload trinity_string: . reload trinity_string| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload waypoint_scripts: . reload waypoint_scripts| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload: . reload| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • repairitems: . repairitems|برای تعمیر ایتمهای قرمز شده
 • reset achievements: . reset achievements|برای ریسیت دادن ارشیومنتها
 • reset all: . reset all|برای ریسیت دادن همه چیز بازیکن
 • reset honor: . reset honor|برای ریسیت دادن هونورهای بازیکن
 • reset level: . reset level|برای ریسیت دادن لولهای بازیکن
 • reset spells: . reset spells|برای ریسیت دادن اسپلهای بازیکن
 • reset stats: . reset stats|برای ریسیت دادن استات بازیکن
 • reset talents: . reset talents|برای ریسیت دادن تلنتهای بازیکن
 • reset: . reset|برای دیدن کامنتهای مربوط به ریسیت
 • respawn: . respawn|برای زنده کردن ان پی سی مرده
 • revive: . revive|برای زنده کردن بازیکن مرده
 • save: . save|برای ذخیره شدن بازیکن
 • saveall: . saveall|برای ذخیره شدن همه بازیکنان در بازی
 • send items: .send items [item][cha name]|برای فرستادن ایتم برای کسی
 • send mail: . send mail [name][...]|برای فرستادن ایمیل در بازی برای کسی
 • send message: .send mes “name”“mess”| برای دادن پیام به شخصی خاص به صورتی که در وسط صفحه بیاید
 • send money: .send money “name””10000”| برای فرستادن پول برای کسی
 • server corpses: .server corpses| برای ایجاد تغییر در کور سرور
 • server exit: .server exit| برای خاموش کردن انی سرور
 • server idlerestart cancel: . server idlerestart cancel| برای منصرف شدن از ریسیت شدن انی سرور
 • server idlerestart: . server idlerestart| برای ریسیت شدن سریع و اجمالی سرور
 • server idleshutdown cancel: . server idleshutdown can| برای منصرف شدن از خاموشی سرور
 • server idleshutdown: . server idleshutdown| برای خاموش کردن سریع سرور
 • server info: . server info| برای دیدن مشخصات توضیحاتی در مورد سرور
 • server motd: . server motd| برای دیدن پیام اول سرور
 • server plimit: . server plimit| برای نشان دادن گنجایش سرور
 • server restart cancel: . server restart cancel| برای منصرف شدن از ریسیت شدن سرور
 • server restart: . server restart| برای ریسیت شدن سرور
 • server set closed: .server set closed| برای بستن سرور
 • server set loglevel: . server set loglevel| برای تنظیم لوگ لول ها
 • server set motd: . server set motd| برای تغییر سیستم مسیج برای وارد شدن به سرور در اول ورود
 • server shutdown cancel: .server shutdown cancel| برای منصرف شدن از خاموش کردن سرور
 • server shutdown: . server shutdown| برای خاموش کردن سرور
 • server: . server| برای دیدن کمانت های مربوط به سرور
 • setskill: .SETSKILL [ID] 450/450| برای بالا بردن میزان شغل
 • showarea: .showarea| برای نشان دادن نام پلیر
 • taxicheat: . taxicheat| برای تغییر در تاکسی ها
 • tele add: . tele add [name]| برای اضافه کردن 1 تلپورت
 • tele del: .tele dele [name]| برای حذف 1 تلپورت
 • tele group: .tele group [name map]| برای انتقال و تلپورت 1 گروه با جایی
 • tele name: . tele name| برای رفتن و تلپورت شدن به جایی
 • tele: . tele| برای دیدن کامنتها ی مربوط به تلپورت
 • ticket assign: .tic ass [id] [name gm]| برای واگذار کردن 1 تیکت به گیم مستر دیگری
 • ticket close: . ticket close [id]| برای بستن 1 تیکت
 • ticket closedlist: . ticket closedlist| برای بستن همه تیکتهای باز در لیست
 • ticket comment: . ticket comment [com]| برای دادن دستور در تیکت
 • ticket delete: .tic dele [id]| برای پاک کردن 1 تیکت
 • ticket list: . ticket list| برای دیدن لیست تیکتها
 • ticket onlinelist: .ticket onlinelist| برای دیدن لیست تیکتهای انلاین
 • ticket unassign: . ticket unassign| برای جلوگیری و توقف از انتقال 1 تیکت به گیم مستر دیگر
 • ticket viewid: . ticket viewid[id]| برای دیدن تیکت
 • ticket viewname: . ticket viewname [name]| برای دیدن تیکت با ذکر اسم
 • ticket: . ticket| برای دیدن کامنتهای مربوط به تیکت
 • unaura: . unaura [aura]| برای برداشتن یک باف یا همه بافها از روی سر
 • unban account: . unban account [acc]| برای خارج کردن از بن یک اکانت
 • unban character: . unban character [name]|برای از بن خارج کردن 1 کاراکتر
 • unban ip: . unban ip [ip]|برای از بن خارج کردن 1 ای پی
 • unban: . unban|برای دیدن کامنتهای خارج کردن از بن
 • unbindsight: . unbin|برای خارج شدن از حالتی که شما با دوربین در حال نگاه کردن تعقیب ان پی سی یا پلیر هستید
 • unfreeze: . unfreeze|برای خارج کردن از حالت خواب
 • unlearn: . unlearn[spell]|برای پاک کردن 1 اسپل از کسی
 • unmute: . unmute [name]|برای خارج کردن کسی از حالتی که نمیتواند حرف بزند
 • unpossess: . unpossess|برای خروج از کنترل کسی یا چیزی
 • waterwalk: . waterwalk on/off|برای راه رفتن روی اب
 • wchange: . wchange [id][id]|برای تغییر در کاراکتر بازی در میزان اسپل ها و کارکردها در 3حالت 1-2-3
 • whispers: . whispers on/off|برای باز یا بسته گذاشتن اینکه پلیرها بتوانند به شما پیام بدهند یا نتوانند
 • wp event: . wp event [id]|برای اضافه کردن 1 ایونت اختیاری با وجور پچ در دیتا بیس
 • wp load: . wp load [id]|برای لود کردن 1 پچ درست شده در صورت وجود با دادن شماره
 • wp show: . wp show [id]|برای نمایش بچ با دادن ایدی ویپون
 • wp unload: . wp unload [id]|برای جلوگیری از لود شدن یک پچ ویپون
 • account addon: . account addon [id]|برای فعال یا غیر فعال کردن ادانهای بازیکن
 • titles remove: . titles remove [name]|برای حذف 1 لقب از روی کسی
 • titles current: . titles current [id][name]|برای دادن لقب به کسی با توضیحات
 • titles add: . titles add[id]|برای دادن لقب به کسی
 • titles set mask: .titles set mask [id]|برای عوض کردن یک ست از لقبها و جایگزینی انها
 • lookup title: . lookup title [name]| برای دیدن لیست لقب ها و توضیحات ان با توجه با اسم داده شده
 • channel set ownership: . channel set ownership [id]on/off| برای باز بستن چنل دیتا بیس
 • gobject info: . gobject info|برای فهمیدن مشخصات 1 گیم ابجکت
 • reload creature_template: . reload creature_template|برای ریلود دیتا بیس
 • character deleted delete: . character del del [name]|برای حذف کاراکترهای حذف شده ا ز دیتا بیس
 • reload creature_onkill_reputation: . reload creature_onkill_reput|برای ریلود دیتا بیس
 • reload conditions: . reload conditions|برای ریلود دیتا بیس
 • reload locales_item_set_name: . reload locales_item_set_name|برای ریلود دیتا بیس
 • character deleted list: . character deleted list|برای حذف لیست کاراکتر ها
 • character deleted old: . character deleted old|برای حذف کاراکترهای قدیمی
 • character deleted restore: . character deleted restore|برای حذف ریستوری کاراکترها
 • reload gossip_menu: . reload gossip_menu|برای ریلود دیتا بیس
 • reload gossip_menu_option: . reload gossip_menu_option|برای ریلود دیتا بیس
 • cast dest: . cast dest [id]|برای تغییر در کست اسپل ها
 • reload all scripts: . reload all scripts|برای ریلود دیتا بیس
 • reload locales_gossip_menu_option: . reload locales_gossip_menu_op|برای ریلود دیتا بیس
 • reload quest_poi: . reload quest_poi|برای ریلود دیتا بیس
 • reload lfg_dungeon_rewards: . reload lfg_dungeon_rewards|برای ریلود دیتا بیس
 • character changefaction: . character changefaction[name]|برای تغییر نژاد کاراکتر
 • character changerace: . character changerace[name]|برای تغییر گروه کاراکتر
 • ban playeraccount: .ban ply acc [acc][time][reason]| برای بن کردن اکانت بازی
 • achievement add: .ach add [name ach]| برای دادن ارشیومنت
 • achievement: . achi| برای دیدن کامنتهای مربوط به ارشیومنت
 • reload creature_text: . reload creature_text| برای ریلود دیتا بیس
 • debug areatriggers: .debug areatriggers[id]| برای تغییر تارگت عنوانها در سرور
 • learn all recipes: . learn all recipes| برای بالا بردن میزان شغل
 • npc set spawndist: . npc set spawndist[id]| برای تغییر در استون ان پی سی
 • npc set spawntime: . npc set spawntime[id]| برای تغییر در زمان کار ان پی سی
 • npc add temp: . npc add temp [id]| برای اضافه کردن یک تمپل به ان پی سی
 • npc textemote: . npc textemote[id]| برای تکس گفتن به جای ان پی سی و تغییر ان
 • npc whisper: . npc whisper[ ...]| برای پی ام دادن به جای ان پی سی به کسی
 • npc yell: . npc yell[....]| برای داد زدن به جای ان پی سی
 • wp add: . wp add[id]| برای اضافه کردن وی پی
 • reload all spell: . reload all spell| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • server togglequerylog: . server togglequerylog| برای تغییر در لوگ سرور
 • reload access_requirement: .reload access_requirement| برای ریلود دیتا بیس
 • reload achievement_criteria_data: . reload achievement_criteria_da| برای ریلود دیتا بیس
 • reload achievement_reward: . reload achievement_reward| برای ریلود دیتا بیس
 • reload all achievement: . reload all achievement| برای ریلود دیتا بیس
 • reload all area: . reload all area| برای ریلود دیتا بیس
 • reload all eventai: . reload all eventai| برای ریلود دیتا بیس
 • reload auctions: . reload auctions| برای ریلود دیتا بیس
 • reload mail_level_reward: . reload mail_level_reward| برای ریلود دیتا بیس
 • reload smart_scripts: . reload smart_scripts| برای ریلود دیتا بیس
 • reload vehicle_accessory: . reload vehicle_accessory| برای ریلود دیتا بیس
 • reload vehicle_template_accessory: . reload vehicle_template_acc| برای ریلود دیتا بیس
 • dev: .dev on/off/ برای فعال کردن جالت دیولوپر
 • ticket reset: .tick res|برای ریسیت دادن تیکتها

 

www.facebook.com/wowserver

www.wow-server.ir

بهترین و به روزترین وبسایت تبلیغاتی سرورهای ورلد اف وارکرافت | World OF WarCrafT

 تبلیغات -ads

بازدید: [14641] [ wow-server.ir ]


تبلیغات

تبلیغات -ads

درباره سایت

وو سرور |بهترین و به روز ترین سایت تبلیغات و معرفی گیم سرورهای ورلد اف وارکرافت ( World OF WARCRAFT ) ایرانی - دارای بیش از 8 سال سابقه کاری

برای تبلیغ سرور در سایت wow-server.ir با :

پشتیبانی تلگرام :

telegram.me/arsalangholipour

ایمیل پشتیبانی سایت :

persian.gamemaster@gmail.com

شماره تلفن ادمین سایت :

09398654914 & ارسلان

در ارتباط باشید

فرم درخواست ثبت سرور در سایت wow-server.ir :

wow-server.ir/page/request

سرور های ویژه - Vip